Nederlands Deutsch Intranet Login

2.2A Ondersteuningstool

Ondersteuningstool voor adviesorganisaties

Voor de preventie van zoönozen zijn alle aan de waardetoevoegingsketen voor vlees betrokken ondernemingen verantwoordelijk. Derhalve is het doel van het project het ontwikkelen en testen van een ondersteuningstool voor adviesorganisaties binnen de agrarische en de voedingssector. De te ontwikkelen tool moet in eerste instantie de processen in het kader van de analyse van de zwakke punten van de afzonderlijke bedrijven ondersteunen.

Dit geldt met betrekking tot:

  • de identificatie van mogelijke besmettingsbronnen van van zoönozeverwekkers alsmede
  •  de identificatie van mogelijke factoren, die de verspreiding van salmonella’s binnen een bedrijf en de contaminatie van producten bevorderen.

Deze ondersteuningstool bevordert dus een snelle identificatie van individuele bedrijfsprofielen ten aanzien van risico’s voor de levensmiddelenveiligheid, uitgaande van zowel veehouderijbedrijven alsook van slacht- en verwerkingsbedrijven. Dit dient plaats te vinden op basis van innovatieve, computergesteunde methodes voor de analyse van mogelijke fouten en de daaruit resulterende gevolgen. Daaraan aansluitend moeten samen met de tool productiebegeleidende diensten worden aangeboden, waarmee de eigen controle en het hygiënemanagement in deze bedrijven op het gebied van de zoönozepreventie kunnen worden ondersteund.

Ten aanzien van een grondig kwaliteitsmanagement moeten continue processen ter verbetering van het voorraadbeheer van vleesproducerende ketens op gang worden gebracht en moet een waarschuwingssysteem voor het crisismanagement worden opgezet. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om de ondersteuning van de advisering, het doorgeven van informatie en de aansturing in crisissituaties door moderne informatietechnologie om deze processen efficiënter te maken dan dat het tot nu toe het geval is. Een toepassingsgebied voor dit soort ondersteuningstools is bijv. de door QS geïmplementeerde salmonellamonitoring en de advisering van bedrijven, waar een besmetting met salmonella’s werd aangetoond.