Nederlands Deutsch Intranet Login

3.4 Risikobeoordeling van bedrijven

Risicogerichte controle van agrarische bedrijven

De door de particuliere sector en de overheden uitgevoerde controles van agrarische bedrijven zijn tot nu toe nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Momenteel wordt erover gediscussieerd, dat zonder een wederzijdse erkenning van auditwerkzaamheden personele ressources worden verkwist en mogelijke synergie-effecten niet worden benut. Bovendien hebben de door de overheden uitgevoerde controles om personele en financiële redenen slechts betrekking op een klein gedeelte van de bedrijven (ca. 10% per jaar), terwijl bij de door de particuliere sector uitgevoerde audits vaak problemen worden ontdekt, waarvoor vanuit de overheden sancties zouden moeten worden opgelegd. Anderzijds worden de boeren door de voorkomende dubbele controles onnodig belast. Het doel van dit arbeidspakket bestaat derhalve uit:

  1. de toetsing van de mate van overeenstemming van particuliere en openbare audits;
  2. de verbetering van de effectiviteit van publiekrechtelijke controles door middel van een intelligente risicobeoordeling;
  3. het ontzien van ressources van de overheden en de particuliere sector;
  4. de vaststelling van verdere nuttige effecten voor het toezicht door de overheden en voor QS;
  5. het vinden van oplossingen voor aspecten van de gegevensbescherming;
  6. de beoordeling van de grensoverschrijdende dimensie van agrarische controles;
  7. de ontwikkeling van strategieën voor de wederzijdse erkenning van auditwerkzaamheden.

Bovendien moeten aspecten van de procesbegeleidende certificatie van leveringsvoorraden en groepen van dieren worden belicht, die vooral voor de handel binnen de grensregio van betekenis zijn (bijv. certificatie van levende en geslachte dieren).