Nederlands Deutsch Intranet Login

3.3 Analyse en controle van voeder- en levensmiddelen

Risicogerichte analyse en controle van voeder- en levensmiddelen

Schadelijke stoffen in de lucht, in het water en in de grond komen via de voedselketen op korte of lange termijn ook in het menselijke lichaam terecht en kunnen daar, afhankelijk van de concentratie en de inwerkingsduur, schade voor de gezondheid veroorzaken. De opname van schadelijke stoffen door de mens kan op verschillende manieren - via zogenaamde werkingspaden
- plaatsvinden. Op grond van de intensieve handel met agrarische producten binnen de Duits-Nederlandse grensregio heeft een schadelijke stof reeds meermaals de grens gepasseerd (bijv. in organische meststoffen, voedermiddelen, dieren en voedingsmiddelen), voordat hij het menselijk organisme binnenkomt. Derhalve is een op elkaar afgestemde werkwijze bij de beoordeling van de risico’s van in de grond, in planten alsmede in voeder- en voedingsmiddelen voorkomende schadelijke stoffen uiterst belangrijk.

Voor een groot aantal schadelijke stoffen ontbreken bewijskrachtige parameters om de risico’s effectief te kunnen beoordelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld geperfluoreerde tensiden (PFT). Uit een onderzoek in opdracht van het MUNLV kwam naar voren, dat relevante concentraties van PFT via planten uit de grond kunnen worden opgenomen.

Derhalve moeten risicobeoordelingen worden uitgevoerd voor de voeder- en voedingsmiddelenketen. Dit werd in het kader van een PFT-colloquium duidelijk, dat door het MUNLV en het BfR (Duits instituut voor risicoinschatting) in juni 2008 werd georganiseerd. Door middel van voertests moet de toxicogenetica van PFT-verbindingen bij nuttige dieren worden onderzocht. Bovendien moet de ontwikkeling van een nieuwe screeningsmethode in de toekomst een monitoring op het gebied van voeder- en voedingsmiddelen mogelijk maken, die weinig tijd vergt en weinig kosten veroorzaakt. Dit is noodzakelijk, omdat voor de monitoring nog steeds geen basisgegevens beschikbaar zijn.