Nederlands Deutsch Intranet Login

3.1 Toezicht op controle

Ontwikkeling van de aanzet „toezicht op controle"

De EU-verordeningen 178/2002, 852-, 853-, 854- en 882/2004 houden een paradigmawisseling in ten aanzien van de beheersing van de veiligheid van voedingsmiddelen:

  1. Producenten van de voedingsmiddelenketen zijn expliciet verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten en zij dienen zelf systemen te ontwikkelen voor de beheersing van relevante gevaren, die na de toelating door de bevoegde overheidsinstelling zijn onderworpen aan continue controles door de dienst van toezicht.
  2. Deze systemen voor de beheersing van de levensmiddelenveiligheid dienen te zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
  3. De kerninstrumenten voor de te ontwikkelen en te realiseren systemen zijn de analyse en beoordeling van risico’s alsmede de grondbeginselen van het HACCP-programma.

Door de gehele productieketen en ook de wetenschap bij de dagelijkse praktijk van de beheersing
van de levensmiddelenveiligheid te betrekken, kunnen particuliere bedrijven nieuwe instrumenten
ontwikkelen, waardoor de veiligheid van de producten voor de consument verder kan worden
verhoogd. De taak van de overheidsinstellingen is in dat verband gericht op de toelating, de
beoordeling en het toezicht op die door de particuliere sector georganiseerde systemen (toezicht
op particuliere zelfcontrolesystemen).

Zowel overheidsinstellingen alsook bedrijven moeten zich instellen op die nieuwe taakverdeling en effectieve instrumenten ontwikkelen om het meetbaar te maken. Een grensoverschrijdend afgestemde werkwijze dient ter ondersteuning om de meest innovatieve concepten voor beheersingssystemen van de particuliere sector en controlesystemen van overheidsinstellingenaan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens toe te passen en gezamenlijk verder te ontwikkelen. Het doel is de uitwisseling en de gezamenlijke verdere ontwikkeling van de door de overheden toegepaste controlesystemen in Nedersaksen, Nederland en Noordrijn-Westfalen.