Nederlands Deutsch Intranet Login

1.7 Ziekte van Aujeszky

Minimalisering van de economische impact van uitbraken van de Ziekte van Aujeszky

De Euregio Nederland-Nordrhein Westfalen-Niedersachsen is een groot productie- en consumptie gebied van varkenshouderijhouderijproducten. Dit geldt voor zowel slachtvarkens en vlees, als voor biggen voor verdere afmesting.

Tussen Nederland enerzijds en NRW en NS anderzijds bestaat momenteel een verschil in ziektestatus met betrekking tot de Ziekte van Aujeszky (ZvA). Indien Nederland getroffen zou worden door een nieuwe uitbraak van de ZvA heeft dit ingrijpende economische gevolgen, die voor een belangrijk deel afwijken van uitbraken van andere besmettelijke dierziekten.

Dit is het gevolg van de bestrijdingsstrategie, die gebaseerd is op vaccinatie en het laten leven zowel besmette als gevaccineerde dieren. In het besmette gebied zal in de meeste gevallen een overschot aan (gevaccineerde) biggen ontstaan, waardoor de prijzen in dit gebied (sterk) zullen dalen. Anderzijds, als de uitbraak, en daarmee het besmette gebied relatief groot is, kan dit op korte en middellange termijn buiten het ZvA-gebied een tekort aan biggen veroorzaken, wat zowel oplegproblemen als prijsverhogingen in zowel Nederland als NRW en NS tot gevolg zal hebben.

Dit onderzoek heeft tot doel zowel op tactisch als strategisch niveau handvaten aan te dragen waardoor de economische gevolgen voor de Euregio als gevolg van ZvA-uitbraken geminimaliseerd kunnen worden.