Nederlands Deutsch Intranet Login

1.3 Vorming van gemeenschappelijke reserves

Gevalideerde concepten op het gebied van capacity building

Om een dierziekte succesvol te kunnen bestrijden zijn zowel op organisatorisch alsook op financieel gebied grote inspanningen noodzakelijk. De kwaliteit van de maatregelen in een crisissituatie is afhankelijk van de omvang van de voorbereiding op het uitbreken van verschillende dierziekten. Omdat deze voorbereidingshandelingen meestal zeer tijdrovend zijn en met hoge kosten zijn verbonden, is een nadere afstemming tussen de spelers in de grensregio aan te bevelen, waarvoor een technische en organisatorische strategie ontwikkelt zou moeten worden.

In de loop van het project moeten verschillende aspecten worden geanalyseerd. Hieronder vallen de maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (AI) binnen de éérste 72 uur van het uitbreken daarvan. Hier moeten onder andere de mogelijkheden voor het terugdringen van de kosten voor het beschikbaar houden van voorzieningen in aanmerking worden genomen alsmede gerichte trainingen voor medewerkers en de verduidelijking van arbeidsrechtelijke kwesties (district Borken).

Een tweede aspect is het omgaan met melk in een crisissituatie. Hiervoor zouden zowel strategische mogelijkheden met betrekking tot het ophalen, de bruikbaarheid en de marketing moeten worden besproken en getoetst alsook de technische mogelijkheden met betrekking tot de aanschaffing van mobiele pasteurisatie-installaties en de inzet van tankwagens met desinfectievoorzieningen (LAVES).

Uiteindelijk is het doel gevalideerde concepten voor de financiering en realisatie van een grensoverschrijdende uitbreiding van bestaande programma’s van maatregelen van de overheid en de particuliere sector op het gebied van capacity building te ontwikkelen.