Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Newsletter 5

GIQS Nieuwsbrief 5

Vaccineren in plaats van afmaken

Om formele Europeesrechtelijke redenen dient de Duitse wet dierziekten (Tierseuchengesetz) te worden aangepast. Zoals de wet op dit ogenblik is opgesteld, kunnen dieren ook worden afgemaakt, wanneer dat om commerciële redenen noodzakelijk is. Dat wil het Duitse ministerie voor klimaatbescherming, milieu, landbouw, natuur- en consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in dit verband graag wijzigen. Prof. Dr. Friedhelm Jaeger, afdelingsleider van het voornoemde ministerie verklaart „Het kan niet zo zijn, dat een wet dierziekten (Tierseuchengesetz) het alleen om commerciële redenen doden van gezonde dieren rechtvaardigt en die maatregel met belastinggelden financiert. Het bedrijfsleven gaat over de commercie en het is daarom hun taak afzetmogelijkheden te vinden voor uit voorzorg gevaccineerde, gezonde dieren.“ In het SafeGuard-werkpakket 1.7 werd deze thematiek als voorbeeld geanalyseerd. Lees het interview daarover >>

Bestrijdingconcepten met betrekking tot salmonella in varkenshouderijen en pluimveebedrijven

De Erzeugergemeinschaft Rheinland (EGR) neemt als QS-subafdeling de begeleiding van 250 QS-bedrijven op zich. Al gedurende 18 maanden worden salmonellarapporten met een overzicht van de laatste 3 maanden verzonden. Het resultaat ervan was dat er in de periode 2009-2011 een verbetering van de bedrijven in de salmonellastatus waar te nemen was. De druk op een verbetering van deze categorie zal nog groter worden. Nu is het al zo, dat in een aantal abattoirs status III-dieren op nog maar op één dag van de week worden geslacht. De QS wil in de toekomst de cut-off waarde van de huidige 40% OD naar 20% OD laten dalen. Reden hiervoor is, dat er bij een OD-waarde van lager dan 20% aanwijzingen bestaan, dat er mogelijk al bij de biggenmesterij salmonellacontact was. EGR wil daarom nu al de cut-off waarde van 20% als extra markeringslijn in het rapport opnemen. Meer hierover>>

 

Uniform monitoringsysteem voor mestbiggen

In het SafeGuard-werkpakket 2.2B werden richtlijnen voor een uniform monitoringsysteem bij mestbiggen uitgewerkt. Voor dit doel werden verschillende testschema’s voor geselecteerde ziekteverwekkers met verschillende testmethodes uitgevoerd en werden de resultaten met elkaar vergeleken. Voor deze salmonellamonitoring is om prijstechnische reden voor ELISA gekozen. De cut-off ligt hier bij tien procent OD. Op dit moment worden afrondende kwesties met betrekking tot de uitvoering van ringtests in het laboratorium besproken. De resultaten worden in een brochure met de titel „Verfahrensanweisung Labor-Ringtest“ (Procedurele aanwijzing voor de ringtest in laboratoria) voor boeren en laboratoria samengevat, die binnenkort klaar zal zijn.

 

Informatie- en communicatiesystemen voor omschakeling in het geval van crisis

In samenwerking met de firma JZ Investments wordt momenteel een demoversie voor de realisatie van het omschakelings-uitwisselingsmodel opgesteld. Het idee achter het omschakelings-uitwisselingsmodel is, door IT-ondersteuning een snellere en meer gerichte communicatie in het geval van crisis te kunnen aanbieden. Dit is gebaseerd op 2 niveaus. Niveau 1 maakt de communicatie langs de waardetoevoegingsketen in rustige tijden mogelijk.

Niveau 2 maakt het tijdelijk toegankelijk maken van informatie mogelijk alsmede extra functies voor overheden en de particuliere sector, om zo crisisrelevante documenten snel te kunnen verspreiden en snel informatie te verzamelen, die een goede beslissingsbasis vormt voor de verdere crisisbestrijding. De demoversie is momenteel gekoppeld aan het informatiemanagementsysteem van Chainfood.

 

MRSA in de agrarisch veehouderij

Naast het in ziekenhuizen voorkomende HA-MRSA-type maakt men tegenwoordig onderscheid tussen de zogenaamde CA-MRSA en LA-MRSA, die in de agrarische veehouderij voorkomt, met name in de pluimveehouderij en de varkens- en kalverenmesterij. De LA-MRSA werd lange tijd geclassificeerd als niet erg gevaarlijk voor de mens. Deze classificatie geldt inmiddels niet meer als absoluut. Kort geleden werd in het kader van SafeGuard onderzocht, hoe vaak MRSA-besmetting binnen de dierenfokkerij bij mensen voorkomt en hoe lang deze blijft hangen. Het bleek, dat bij 77% van de veehouders in ieder geval met regelmatige tussenpozen MRSA-besmetting voorkwam. Als mensen zich slechts kortstondig (tot maximaal drie uren) in stallen ophouden, kwam vervolgens bij 17% MRSA-besmetting voor. Dit bleek echter geen lange levensduur te hebben; reeds 24 uur later kwam het bij 94% van hen niet meer voor. Anders was het daarentegen bij mensen, die beroepsmatig voortdurend in contact staan met varkenshouderijen en waarbij MRSA-besmetting voorkwam. Bij hen bleek, dat ondanks een vrij lange afwezigheid vanwege vakantie slechts twaalf procent ook drie dagen na afloop van de vakantie nog kiemvrij was.

Vast staat, dat de behandeling met antibiotica in hokken waar de biggen worden geworpen aanzienlijk de aanwezigheid van MRSA beïnvloedt. Via de internetsite van het MRSA-project kunt u doorlopend op de hoogte blijven van de resultaten binnen het MRSA-onderzoek >>

 

IRIS-workshop in Berlijn

Zo'n 75 experts van overheden, bedrijfsleven en research kwamen op 26 en 27 maart in Berlijn bijeen, om op de IRIS-conferentie (instrumenten voor het risicomanagement van particuliere en overheidsorganisaties in de agrarische en voedingsmiddelensector) te discussiëren over actuele kwesties op het gebied van de bescherming van de gezondheid van consumenten en bevolking en het optimaliseringspotentieel te peilen. Een conclusie van de bijeenkomst: Crises kan men alleen maar de baas als iedereen gebruik maakt van dezelfde instrumenten en de structuren van samenwerking worden versterkt. Meer daarover>>

 

Universiteit Bonn bij Quarks & Co.

De wetenschappelijke uitzending Quarks Co. hield  zich op 10 april 2012 bezig met het onderwerp: Een varkensbestaan. In de uitzending kwamen ook wetenschappers en onderzoeksrapporten van de universiteit Bonn ter sprake.
De complete uitzending kan online via de WDR-mediatheek worden

Startschot voor de German Food Clusters

Onder het gemeenschappelijke dak „German Food Clusters“ bundelen de vier agrarische en voedingsnetwerken foodRegio, GIQS e.V., NieKE-Niedersächsisches Kompetenzzentrum Ernährungswirtschaft en Food-Processing Initiative e.V. voortaan hun deskundigheid. Op deze wijze willen ze nationaal en met name ook internationaal hun zichtbaarheid vergroten. Download informatiebrochure>>