Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Newsletter 3

GIQS Nieuwsbrief 3

Besluiten van de stuurgroep

Op 7 juni 2011 kwam de SafeGuard-stuurgroep bijeen in het kantoor van het kringbestuur  Osnabrück. Nadat de Lead Partner de aanwezigen had geïnformeerd over de actuele situatie inzake projectadministratie en financiële zaken, volgde een korte rapportage van de verantwoordelijken voor de diverse thema’s over het inhoudelijke verloop binnen de diverse arbeidspaketten. Bovendien werden de navolgende besluiten genomen: aan de projectpartners district Bentheim en district Osnabrück, die al in 2010 werden opgenomen als nieuwe projectpartners, wordt  aan ieder van hen afzonderlijk een budget toegekend van € 16.000. Het betreft hier financiële middelen, die elders in het project zijn vrijgekomen, omdat een projectpartner van het gebruik hiervan heeft afgezien. Een ander besluit betrof de toekomstige tijdsplanning voor wat betreft de aanvraag van financiële middelen. Een voorbeeld: voor de periode 21 juli 2011 tot december 2012 dienen de aanvragen, indien men gebruik wenst te maken van financiële middelen, uiterlijk eind maart 2013 te worden ingediend bij de Lead Partner. Indien een projectpartner op dat moment niet aan het vereiste aanvraagbedrag voldoet, dan wordt het verschil geschrapt en binnen het project opnieuw verdeeld.

SafePork-conferentie met grote belangstelling

Van 19-23 juni vond in Maastricht de 9e internationale SafePork-conferentie plaats. Tijdens deze conferentie, waaraan meer dan 200 geïnteresseerden uit alle delen van de wereld deelnamen, stonden de biologische, fysieke en chemische risico’s bij varkens en vlees, evenals epidemiologische vragen centraal. Deze conferentie richtte zich met name op landbouwwetenschappers en veterinairs. GIQS heeft met bijdragen en een eigen stand aan de conferentie deelgenomen. Meer over deze conferentie vindt u hier>>

Vergadering van de adviescommissie dierziekten

De vergadering van de adviescommissie van dit jaar met als thema dierdierziekten vond plaats op 1 juni 2011 in Düsseldorf op uitnodiging van het ministerie van landbouw van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MKULNV NRW). Vertegenwoordigers van alle arbeidsgebieden waren aanwezig om de actuele stand van zaken te presenteren. Hoofdthema van de adviescommissie vormde dit jaar de voorbereiding op de Duits-Nederlandse dierziekten-oefening, die waarschijnlijk in de herfst van 2013 zal plaatsvinden. Uit elk arbeidsgebied werden daarom al resultaten vastgesteld, waarvan in het kader van de oefening het nut en de bruikbaarheid bekeken moeten worden. De aanwezige deskundigen waren unaniem van mening dat mond- en klauwzeer onderwerp van de oefening zou moeten zijn. Afgesproken werd dat bij de toekomstige meetings van de werkgroep 1.5, die verantwoordelijk is voor de oefening, ook steeds de communicatie met de andere werkgroepen gegarandeerd moet zijn, teneinde een optimaal verloop van de oefening mogelijk te maken. Ten aanzien van de vergadering van de adviescommissie in 2012 werd afgesproken dat het onderwerp van deze vergadering in eerste instantie de bruikbaarheid van de projectresultaten zal zijn.

 

Biosecurity workshop in voorbereiding

In het kader van AP 1.1 plant GIQS e.V. thans een workshop over het thema on-farm-biosecurity. Deze workshop heeft tot doel om de tijdens het project uitgewerkte ideeën op Duitse en Nederlandse zijde met ideeën te vergelijken, die uit andere landen afkomstig zijn. Daartoe heeft men o.a. contact opgenomen met vertegenwoordigers van de universiteit Gent, die al sinds enkele jaren wetenschappelijke bijdrages over dit thema leveren en een website onder de naam biocheck (http://www.biocheck.ugent.be) hebben gemaakt. Zodra de precieze datum van de workshop bekend is, zullen wij u via onze SafeGuard-website informeren. Bij belangstelling kunt u direct contact opnemen met Oliver Breuer (+49 -228-732060).

 

Communicatie zorgt voor vertrouwen

De derde zogenaamde Bonner Runde, het grensoverschrijdende communicatieplatform van de varkenssector, vond plaats op 1 juli in Bonn. Het thema van deze bijeenkomst, waaraan deskundigen uit Duitsland en Nederland deelnamen, was: imago en acceptatie van de varkens(vlees)sector. Deze door de Nederlandse economische commissie PVE (Produktschappen Vee en Eieren) georganiseerde Bonner Runde wird dit keer bijgewoond door meer dan 20 deskundigen op het gebied van economie, wetenschap en politiek. Gesproken werd onder andere over de actuele kwaliteitsstandaards in de varkensvleesbranche, het belang van de veiligheid van levensmiddelen en het management binnen de varkenshouderijen, evenals over dierwelzijn en diergezondheid zoals dit algemeen wordt waargenomen. Met name ten opzichte van de consument moeten de procedures en ontwikkelingen binnen de sector doorzichtiger worden, teneinde het vertrouwen van de consument te verhogen. Dit lukt echter alleen, aldus de deelnemers aan de Bonner Runde,  indien zich de branche als een eenheid presenteert: “Wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, aldus Drs. Jos Jongerius, secretaris van PVE, “des te belangrijker is het, dat wij gezamenlijk overleggen, op welke manier wij onze boodschap naar de consument toe verkondigen – en dan internationaal”.

Het uitvoerige rapport over de “Bonner Runde“ kunt u binnenkort lezen op de SafeGuard-homepage.

 

Financiële cursus voor Nederlandse partners

Teneinde de intensieve voorbereiding en de controle op het aanvragen van financiële middelen in SafeGuard verder te verbeteren, biedt GIQS e.V. begin augustus 2011 opnieuw een workshop aan in Nederland. Daar moeten met name specifieke problemen van de Nederlandse partners aan de orde komen bij de documentatie van de kosten, die tijdens het project ontstaan. Deze workshop heeft tot doel om elke projectpartner te voorzien van een checklijst, aan de hand waarvan een duidelijke en eenvoudige aanvraag van de middelen mogelijk is. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Oliver Breuer of Christiane Patermann.

 

Exotische dieren in de Noordzee: oesters verdringen de eetbare mossel

In de Noordzee voelen zich sinds enkele jaren verwilderde afstammelingen van de Japanse oester blijkbaar goed thuis. Inmiddels zijn ze al te vinden in de hele Oost-Friese Waddenzee van Nederland tot aan Sylt. Terwijl de kwaliteit van het zeewater en ook de kwaliteit van de eetbare mosselen in de teeltgebieden van de mosselvissers regelmatig officieel worden gecontroleerd, gebeurt dat ten aanzien van de oestervelden helemaal niet. Nieuwsgierige wadlopers kunnen deze “lekkernij” vaak niet weerstaan en lopen daardoor een groot gezondheidsrisico, omdat zich juist bij watertemperaturen van boven 20°C in en op de oesters gevaarlijke ziekteverwekkers kunnen vormen zoals vibrionen. Het Senckenberg-insituut en het “Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit”, projectpartner in AP 3.5, kregen recent bezoek van een duits televisieteam. De informatieve t.v.-uitzending kunt u hier  zien>>