Nederlands Deutsch Intranet Login

GIQS Newsletter 1

GIQS Nieuwsbrief 1

Bestrijding van MRSA verwekkers is mogelijk

Al gedurende het Interreg III A programma werd begonnen met de regelmatige inlichting van het publiek en van betrokkenen onder ander door het oprichten van het Internetportaal http://www.mrsa-net.eu.
Methicillin-Resistente-Staphylococcus-Aureus (MRSA) verwekkers zijn tot nu toe vooral bekend en gevreesd in zieken-huisen. Inmiddels zijn ongeveer 6000 verschillende soorten MRSA identificeerd, deze worden onderscheiden in drie omvattende groepen: ziekenhuis-MRSA, community-acquired MRSA en dierhouderij MRSA van wie het zoönotisch potentieel in het kader van het SafeGuard project 2.3. nader onderzocht wordt. In de openbare discussie wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende typen van MRSA, al hoewel het potentiële gevaar sterk verschillend is.

Twee keer goed nieuws kon Prof. Dr. Alexander Friedrich van het universitaire ziekenhuis in Münster tijdens de bijeenkomst van de vakgroep zoönosen vermelden: de bijzonder gevaarlijke variatie, met het Panton-Valentine Leukocidin gen (PVL-gen), dat dikwijls verantwoordelijk is voor gevaarlijke wondinfecties, komt niet voor bij de dierhouderij (LA)MRSA. Bovendien werd duidelijk dat de MRSA kiemen, die voorkomen in varkens, niet het gen bezitten dat noodzakelijk is voor de resistentieont-  wikkeling tegenover de weinige nog werkzame antibiotica. MRSA kiemen zijn geweldig in opmars zowel bij mensen alsook dieren. Daarom zijn maatregelen ter preventie nood-zakelijk.

BeNeLux-landen oefenen de noodtoestand

Door middel van een desk-top-oefening op 25 maart simuleerden de verantwoordelijken van de drie overheidheden op dierziektebestrijdingsgebied van de BeNeLux-landen de grensoverschrijdende maatregelen die getroffen moeten worden in het geval van een uitbraak van mond- en klauwzeer. In totaal hebben circa 40 personen in het gebouw van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) deelgenomen aan het crisisscenario. Als onderdeel van het arbeidspakket (AP) 1.3 van SafeGuard wordt nu onder leiding van GIQS een duits-nederlandse oefening voorbereidt. De ervaringen uit de BeNeLux-oefening zullen ook worden ingebracht in de SafeGuard-oefening.
Lees meer

Workshop PFC-verbindingen

In het gebouw van het MUNLV (Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW) is op 29 maart een colloquium gehouden met betrekking tot de risicobeoordeling van PFC-verbindingen (perfluorverbindingen) in levensmiddelen en veevoer. De overheid van de deelstaat NRW bevordert met hulp van specifieke programma’s, dat dergelijke scheikundige verbindingen minder in de natuur terechtkomen en bovendien bevordert de overheid het wetenschappelijk onderzoek naar dergelijke spoorelementen. De eerste resultaten van het AP 3.3 werden tijdens de workshop gepresenteerd. Ze tonen aan dat PFC-verbindingen in tegenspraak tot eerdere veronderstellingen zich relatief “langzaam” gedragen. Ze komen slechts in heel kleine hoeveelheden in de voedselketen terecht.
lees meer

zie ook: www.umwelt.nrw.de/ministerium/presse/

Presentatie van een nieuw concept

In samenhang met AP 4.1 zal het al bekende “Reifegradmodell” (informatiegroeimodel) volgens ISO/IEC 15504 worden toegepast op de eisen voor het crisismanagement in de varkensvleesproducerende sector. Dit model zal ook dienen om de ontwikkelingstoestand van het  aansluitings-en uitwisselingsmodel (AUM) in de varkensvleesproducerende sector te beoordelen. Het  AUM-model is éen resultaat van het INTERREG III A-project „Risico’s beheersen“. Stefanie Slütter heeft een eerste concept met betrekking tot het crisismanagement op het GIL-congres op 24 - 25 februari in Hohenheim gepresenteerd. Het concept werd uitgewerkt door de universiteit van Bonn.
Lees meer of kijk naar de presentatie

Online-vragenlijst ter beschikking

In samenhang met het overkoepelende arbeidspakket 4.2 heeft Ludwig Arens van het departement voor „Agrarökonomie und Rurale Entwicklung“ van de universiteit Göttingen een enquête uitgewerkt, die betrekking heeft op de productie van levensmiddelen van dierlijke herkomst.

De online-vragenlijst >> (Nederlands in voorbereiding) is gericht op mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of het bestuur of mensen uit het publiek. De vragenlijst staat in het Duits en Nederlands ter beschikking. Centraal gaat het in de door de EU gefinancierde studie om vast te stellen of de uitwisseling van informatie door de betrokkenen voldoende is en waarvan de kwaliteit van communicatie tussen de verschillende mensen afhankelijk is.

 

Belangrijke afspraken

  1. De tweede oproep voor kostenvergoeding zal binnen kort doorgaan. Om de laatste vragen in samenhang met de financiën in SafeGuard op te helderen en concrete oplossingen voor individuele problemen te vinden, is een bijeen-komst op 20 mei in voorbereiding. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Kleve in samenwerking met vertegenwoordigers van de Euregio en accountants in het gebouw van de Euregio Rijn-Waal, Emmericher Straße 24 in Kleve.

    Indien u wilt deelnemen, klict u dan a.u.b. de volgende link voor de aanmelding 

    De leidraad voor de kostenvergoeding kunnen projectmedewerkers downloaden uit het intranet (Nederlands in voorbereiding).

  2. Het LAVES (Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) zal waarschijnlijk in de herfst 2010 en symposium organiseren dat zich bezighoudt met het werk van arbeidspakket 3.2 en dat betrekking heeft op het thema melk.  

  3. In juni 2011 zal in Maastricht het negende Safepork congres worden gehouden. Het doel van het drie dagen durende congres is kennisuitwisseling tussen onderzoekers en vertegenwoordigers van overheden en het bedrijfsleven werkzaam op het vlak van zoönosen en voedselveiligheid in relatie tot varkens en varkensvlees. Bezoekers zullen uit alle werelddelen afkomstig zijn. Het congres wordt georganiseerd onder ander door de GD, het CVI, VION, de Faculteit voor Diergeneeskunde in samenwerking met GIQS.