Nederlands Deutsch Intranet Login

Interview

Vaccineren in plaats van ruimen

Al enige tijd is er een aanpassing van de Duitse wet dierziekten (Tierseuchengesetz) op handen. Tot de geplande wijzigingen nam Prof. Dr. Friedhelm Jaeger, afdelingsleider op het ministerie voor klimaatbescherming, milieu, landbouw, natuur- en consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en primair verantwoordelijk voor de dierenbescherming, stelling. Ute Warkalla sprak met hem.


Vraag: Waarom is een aanpassing van de wet noodzakelijk? Waar gaat het daarbij om en wat is voor u belangrijk?

Jaeger: De Duitse wet moet op grond van formele Europeesrechtelijke bepalingen worden aangepast. Dat is noodzakelijk! Zoals de wet nu is, kunnen dieren worden geruimd, omdat ze ziek zijn, wat geheel correct is. Dat moet ook zo blijven. Waar wij kritiek op hebben, is dat dieren ook kunnen worden geruimd, als dat om commerciële redenen nodig is. En dat is een punt, dat wij in het licht van de dierenbeschermingswet kritisch bekijken. Het kan niet zo zijn, dat de dierziektenwet (Tierseuchengesetz) het doden van gezonde dieren alleen om commerciële redenen rechtvaardigt en dat zo'n maatregel met belastinggelden wordt gefinancierd. Dat willen wij graag veranderen. Voor de commercie is het bedrijfsleven verantwoordelijk en het zou hun taak moeten zijn voor de uit voorzorg gevaccineerde, gezonde dieren afzetmogelijkheden te vinden. Wij zien al vele jaren, dat er gesprekken gaande zijn tussen de veterinaire dienst en de detailhandel voor levensmiddelen. De handel heeft er bedenkingen tegen, het vlees van gevaccineerde dieren op de markt te brengen, omdat er voor een imagoprobleem wordt gevreesd. Het gaat daarbij dus niet om vaktechnische problemen of dat dit vlees op de een op andere wijze ongezond of schadelijk voor de consument zou zijn.


Vraag: Over welke orde van grootte spreken wij hier?

Jaeger: Om een aantal cijfers te noemen: bij de varkenspest in 2006 in Noordrijn-Westfalen waren er in totaal acht gevallen van epidemieën onder dieren. Er werden echter meer dan 127.000 varkens afgemaakt. Ook bij eerdere gevallen van varkenspest in Noordrijn-Westfalen in 1997 werden er meer varkens afgemaakt dan dat alleen vanwege infectiegevaar nodig zou zijn geweest; maar liefst 120.000 varkens werden om commerciële redenen afgemaakt en uit de weg geruimd. Daar moet verandering in komen. Het is dan ook verheugend, dat nu alle fracties in de Duitse Bondsdag een voorstel van dergelijke strekking hebben ingediend.


Vraag: Tegelijk met de wetswijziging zou het bedrijfsleven dus aan het imagoprobleem van gevaccineerde dieren moeten gaan werken?

Jaeger: Dat klopt helemaal. Als bevoegde veterinaire autoriteit zijn wij niet primair verantwoordelijk voor de oplossing van dit probleem, maar toch denken wij er wel over na, omdat wij uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn voor de productie van levensmiddelen. Dieren worden gevaccineerd tegen een grote hoeveelheid ziektes. Daar vraagt niemand naar, omdat het uiteindelijk ook geen relevantie heeft voor de consument. En dat is bijv. bij varkens, die uit voorzorg worden gevaccineerd tegen de varkenspest, niet anders. Daarom begrijp ik niet, waarom de handel bij de varkenspest een uitzondering maakt en gezonde dieren dan toch liever laat afmaken. Wij pleiten ervoor dat de consument wordt voorgelicht. De vaccinatie tegen varkenspest is een vaccinatie van gezonde dieren zoals zoveel andere ook. Aan dit vlees zijn geen risico's voor de consument verbonden en ook de kwaliteit ervan wordt daardoor op geen enkele wijze aangetast.


Vraag: Afmaken is in geval van een epidemie onder dieren dus lucratiever dan preventie?

Jaeger: Dat mag niet het geval zijn en moet worden veranderd. Op EU-niveau is er een nieuwe diergezondheidswet in voorbereiding. Daarin wordt de gedachte van preventie sterker dan tot dusverre benadrukt en ook gehonoreerd. Want als er schade kan worden voorkomen, dan is dat de beste optie. Maar dat is de Europese regelgeving, die eraan zit te komen. Zij houdt zich bezig met preventie; waar wij ons mee bezig houden is het schadegeval.


Vraag: Hebben de komende verkiezingen in Noordrijn-Westfalen op een of andere manier ook invloed op het overleg?

Jaeger: Het voorstel van Noordrijn-Westfalen, dat in de toekomst wordt afgezien van het afmaken van gezonde dieren om commerciële redenen, is ingediend. Over dit voorstel zal in verband met de dierziektenwet (Tierseuchengesetz) moeten worden overlegd - dat is een feit. Het ministerie van economische zaken in Duitsland heeft overigens kort geleden een rondetafelgesprek gehad met het bedrijfsleven uit de levensmiddelenbranche en met het Deutsche Bauernverband. Het gaat bij dit voorstel, dat echter al heel lang in voorbereiding is, allemaal erg langzaam, omdat voor het bedrijfsleven de prikkel ontbreekt, om na te denken over de commercialisering van gevaccineerde dieren, als men de belastingbetaler in geval van twijfel uiteindelijk kan laten betalen.


Vraag: In het project SafeGuard waaraan het ministerie immers ook deelneemt, houden diverse werkgroepen zich bezig met vragen rondom de bestrijding van epidemieën onder dieren.

Jaeger: Het project SafeGuard is in dat verband van groot nut. Aan het voorbeeld van de ziekte van Aujeszki hebben wij precies de uit de huidige dierziektenwet (Tierseuchengesetz) bekende problematiek met alle betrokkenen geanalyseerd. Moeten de dieren in de regio worden geruimd of kunnen er daarnaast beschermende vaccinaties worden gedaan? Is er wellicht een gecombineerde strategie mogelijk? Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat dieren die ziek zijn moeten worden geruimd, om de haard te vernietigen en dat de dieren die gezond zijn uit voorzorg moeten worden gevaccineerd.

« Back to list