Nederlands Deutsch Intranet Login

AP 2.1

Nieuwe informatieberichten kunnen bijdragen tot een verbeterde Salmonella monitoring

De in het kader van het SafeGuard werkpakket 2.1 (Bestrijdings concepten van salmonella op varkens en pluimveebedrijven) met de Erzeugergemeinschaft Rheinland bewerkte test- en informatieberichten voor veehouders kunnen bijdragen aan een snelle vermindering van de verspreiding van salmonella.

Bij mensen worden salmonella-infecties door verontreinigde dierlijke producten veroorzaakt, meestal door pluimveevlees, maar in mindere mate ook door varkensvlees. Begin 2007 is ter verbetering van de bescherming van consumenten een verordening in werking getreden met het doel de verspreiding van Salmonella door slachtvarkens te verminderen. Vervolgens geldt vanaf 2009 een onderzoekplicht voor vleesvarkenbestanden vanaf 51 dieren. Deze test verloopt in de regel over de databank „Qualitype“ van de slachtbedrijven.

Maar hoe weet de veehouder nu of zijn dieren Salmonellavrij zijn? De Erzeugergemeinschaft Rheinland verzorgt voor ca. 400 mest- en gesloten bedrijven de Salmonella monitoring, en fungeert als systeemadviseur voor het kwaliteits- en zekeringssysteem QS. Jaarlijks moeten 60 monsters per bedrijf worden genomen en geanalyseerd. In de praktijk betekent dit dat er per levering van slachtvarkens één tot drie monsters genomen moeten worden. Om de kosten van de levering van de monsters aan de bevoegde instantie binnen de perken te houden, worden door de slachterijen vaak monsters ingevroren en pas bij het bereiken van een voldoende groot aantal verstuurd. Hierdoor krijgen de veehouders de uitslag met een aanzienlijke vertraging.

Met het in het kader van SafeGuard bewerkte Salmonellaverslag krijgt de veehouder nu sneller kennis. Ook weet hij of de slachterij in de laatste acht weken monsters genomen heeft. De uitslagen van het Salmonellaonderzoek van de laatste drie maanden worden voor het vaststellen van de actuele trends drie keer (1-30 dagen) en voor oudere monsters enkel (31-90) gerekend uitgaande vanaf de laatste monsterdatum. Op die manier kan een afwijking van Salmonellauitslagen sneller onderkend worden.

De veehouder komt door dit verslag te weten hoeveel monsters in de verslagperiode genomen zijn, hoeveel er positief waren en hoe zijn actuele Salmonellastatus beoordeeld wordt. Daarboven kan hij nog aanwijzingen krijgen, waarop de actuele Salmonellacategorie herleid kan worden zoals een checklijst voor insleep en bestrijding van Salmonella.

Wanneer de varkenshouder sneller op de wijziging van de Salmonellastatus van zijn slachtvarkens reageren kan, draagt dat tenslotte voor hem ook bij aan de zekerheid van zijn afzet.

« Back to list