Nederlands Deutsch Intranet Login

Eindevenement

Interessante resultaten als bekroning bij de afsluiting van het project

Onderscheiden worden prof.dr. Friedhelm Jaeger (li.) en Sjaak Kamps

Meer dan 80 deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik, om op 13 december bij de officiële afsluitende conferentie met betrekking tot het SafeGuard-project welke werd gehouden in het forum van de universiteit Wageningen informatie te verkrijgen over de resultaten van het project. De projectpartners uit Duitsland en Nederland werden welkom geheten door Dirk Jan den Boer, vertegenwoordiger van de universiteit. In drie parallel lopende zittingen over de kernthema's voedselkwaliteit, zoönozen en epidemieën onder dieren werden de wetenschappelijke resultaten uit de in totaal 18 werkpakketten gepresenteerd, waaraan in de loop van de laatste vier jaar in totaal zo'n 200 personen hadden meegewerkt. Inhoudelijk werd er heel wat behandeld: dat varieerde bij het werkpakket epidemieën onder dieren van de omgang met melk in de restrictiezones bij een uitbraak van mond- en klauwzeer tot maatregelen tot unificatie van een grensoverschrijdend crisismanagement en voorstellen ter minimalisering van de economische consequenties in het geval van een uitbraak van de ziekte van Aujeszky.

Bij het kernthema zoönozen stonden salmonella, multiresistente kiemen en Campylobacter centraal. In het werkpakket 2.1 ging het bijvoorbeeld om de vraag, hoe de in het kader van QS (Qualität und Sicherheit) geïmplementeerde monitoring van salmonella-antilichamen kan worden verbeterd. Werkpakket 2.3 onderzocht de aanwezigheid en het bedreigingspotentieel voor de mens door middel van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) in dierbestanden. Tot op heden was aan de agrarisch geassocieerde MRSA-stammen aanzienlijk minder aandacht geschonken dan aan de geniepige ziekenhuiskiemen.

 Bij het thematische pakket voedselkwaliteit ging het in eerste instantie om de verbetering en unificatie van officiële controlemechanismen - en dan met name met het oog op het grensoverschrijdende aspect. Zo werd er bijvoorbeeld onderzocht, of er gebruik zou kunnen worden gemaakt van de resultaten uit bedrijfsinterne controles bij varkenshoudende bedrijven ten behoeve van de officiële controle en risicobeoordeling en de wijze waarop dat dan zou kunnen. Een ander werkpakket hield zich bezig met de verspreiding van de Japanse oester in de Waddenzee en met de gevaren die aan de consumptie van die oesters kleven. Zo worden mosselen, die traditioneel in de Waddenzee worden gekweekt, aan talrijke controles onderworpen. Oesters daarentegen, die door het scheepvaartverkeer hier naartoe werden gesleept en hier eigenlijk niet thuis horen, worden in het geheel niet gecontroleerd. Of en hoezeer ze eventueel met schadelijke stoffen verontreinigd zijn, werd in het kader van een werkpakket gedurende twee jaar door het nemen van oestermonsters op dertien geselecteerde plaatsen onderzocht.

De kernthema's van het de SafeGuard-project werden aangevuld door algemene vraagstellingen, die zich vooral bezig hielden met een verbetering van de kwaliteits- en crisiscommunicatie.

Het startsein van het evenement vormde echter de uitreiking van de GIQS-prijzen aan verdienstelijke personen uit de agrarische en levensmiddelenbranche. De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Sjaak Kamps, werd geëerd voor zijn betrokkenheid bij het stimuleren van de Duits-Nederlandse samenwerking en Prof. Dr. Friedhelm Jaeger, afdelingshoofd op het Ministerie voor klimaatbescherming, milieu, landbouw, natuur- en consumentenbescherming van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, voor zijn betrokkenheid bij de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied dierenbescherming, diergezondheid en voedselkwaliteit.

« Back to list